nedtecknade minnen och berättelser

Are you also a wealthy person? Har du också blivit rik?

Today I read the authorities allows people with more than three weeks from at least first vaccination of corona, those people are allowed to meet other people outside home. As I am at day two and I have 19 days before I will be an allowed I continue my isolated existence for some weeks. It means our family have different stipulations for at least a fortnight. Suddenly I am aware what it means to be limited by restrictions. The only joy I can realise about all this “stay safe, stay at home” is, I save some money. When I sit here and talk to myself, I start to feel as Ebenezer Scrooge, a man in a story by Charles Dickens. He as far as I remember was the biggest miser I ever heard of. He never spent a penny before he really tried to manage without the intended purchase. Ebenezer only had one purpose, to save money. I can not remember why and what he saved his money for. But he saved. I must admit this Ebenezering situation we are in, the isolation the virus has forced us into, many of us maybe can see a little positive effect of, we save some money. 

I don’t look at advertising in TV, I scrolls past the ads in my magazines and newspapers so any temptations from those ads will not affect me. I have bought one thing via internet lately. A watch I thought I needed, even in my Ebenezer world I needed it. But it was not something I found in any ads. It is a watch for people with bad sight, and products for people with any disability, we mostly find in their member magazines. And I am not a member, yet. So I found it when I searched for it at Webb. Ordered it via a company which seems to be specialised on products for people with eye disability. When the watch arrived, I handed over the bill over to my chief accountant, my husband. And he complained this invoice was different to the ones he were used to. Finally we found the information where to send the money and when. At first I laughed and said we were unable to pay any money because we didn’t find how to send, but after a while we discovered it. Pity I said. Now we have to pay. My husband, who is not even for fun any criminal, didn’t follow my jokes. He looked at me with an ashamed glance. 

My thoughts have been around all this savings and what to do with it. We are not getting younger and realise most of our needs is by now fulfilled. And our savings is only digits in our computer. No, we don’t have them in our mattresses like older people are accused to have. We don’t want to have a lumpy bed, we have them in a bank office, just as our parents taught us to do. Have our savings in such a branch. When we had the trouble to find out where to send the payment for my watch we notice the name of the bank. It wasn’t our bank but we both said, this bank nowadays is the only bank we think about as reliable. Our bank is often told about in news as being a bank which transforms illegal money to become legal. 

When we spoke about it an idea popped up in my head. If I tell my bank I want to withdraw my money and want to fetch them this or that day, go there cash them and look at the sum, and tell them I just regretted my decision. But now at that moment, I should say, I know you have them safe for me. Put it back to my account. Meanwhile I had been able to look if they were clean and ironed. Or just ordinary money, used as payments. My husband warned me. Such a task probably would cost me several percent, he said. But admit it had been fun, I said. He doesn’t think so. He doesn’t find it amusing. Maybe he have more trust for them, the employees,  than I have. 

I will not suggest a date and time when we all in Sweden will do as I wanted to do, tell them we will look at our money for some minutes, just to insure they keep them safe for us. 

Här är svenskan

Idag läser jag att myndigheterna tillåter människor med mer än tre veckor från åtminstone första vaccinationen mot korona, dessa människor får träffa andra människor utanför hemmet.  Eftersom jag är på dag två och jag har 19 dagar innan jag blir tillåten fortsätter jag min isolerade existens i några veckor.  Det betyder att vår familj har olika bestämmelser under minst två veckor.  Plötsligt är jag medveten om vad det innebär att vara begränsad av restriktioner.  Den enda glädjen jag kan inse över allt detta ”vara säker, stanna hemma” är att jag sparar lite pengar.  När jag sitter här och pratar med mig själv börjar jag känna mig som Ebenezer Scrooge, en man i en berättelse av Charles Dickens.  Så vitt jag minns var han den största snåljåp jag någonsin hört talas om.  Han spenderade aldrig ett öre innan han verkligen försökt klara sig utan det avsedda köpet.  Ebenezer hade bara ett syfte, att spara pengar.  Jag kan inte komma ihåg varför och vad han sparade sina pengar för.  Men han sparade.  Jag måste erkänna denna Ebenezer-situation vi befinner oss i, den isolering som viruset har tvingat oss in i, många av oss kanske kan se lite positiv effekt av, vi sparar lite pengar.

 Jag tittar inte på reklam i TV, jag bläddrar förbi annonserna i mina veckotidningar och dagstidningar så att alla frestelser från dessa annonser inte ska påverka mig.  Jag har köpt en sak via internet nyligen.  En klocka som jag tror jag behöver, även i min Ebenezer-värld behöver jag den.  Men det var inte något jag hittade i några annonser.  Det är en klocka för personer med dålig syn, och produkter för personer med funktionshinder hittar vi mest i deras medlemstidningar.  Och jag är inte medlem ännu.  Så jag hittade det när jag sökte efter det på webben.  Beställde den via ett företag som verkar vara specialiserat på produkter för personer med synsvaghet.  När klockan anlände överlämnade jag räkningen till min kamrer, min man.  Och han klagade över att denna faktura var annorlunda än de han var van vid.  Slutligen hittade vi informationen vart vi skulle skicka pengarna och när.  Först skrattade jag och sa att vi inte kunde betala några pengar eftersom vi inte hittade hur vi skulle skicka, men efter ett tag upptäckte vi det.  Synd sa jag.  Nu måste vi betala.  Min man, som inte ens är för skoj skull skämtar om pengar, följde inte mina skämt.  Han tittade på mig med en skamsen blick.

 Mina tankar har varit kring alla dessa besparingar och vad jag ska göra med det.  Vi blir inte yngre och inser att de flesta av våra behov är uppfyllda.  Och våra besparingar är bara siffror i vår dator.  Nej, vi har inte dem i våra madrasser som äldre anklagas för att ha.  Vi vill inte ha en klumpig säng, vi har dem på ett bankkontor, precis som våra föräldrar lärde oss.  Ha våra besparingar i en säker bank.  När vi hade problem att ta reda på var vi skulle skicka betalningen för min klocka noterade vi namnet på banken.  Det var inte vår bank men vi sa båda, den här banken är idag den enda banken som vi tycker är pålitlig.  Vår egen bank berättas det ofta om i nyheter som en bank som förvandlar olagliga pengar till att bli lagliga.

 När vi pratade om det dök en idé upp i mitt huvud.  Om jag säger till min bank att jag vill ta ut mina pengar och vill hämta dem den där eller den dagen, gå dit och titta på summan, och sedan säga att jag bara ångrat mitt beslut.  Men just nu, bör jag säga, jag vet att du har dem säkra för mig.  Sätt tillbaka det till mitt konto.  Under tiden hade jag kunnat se om de var rena och strukna.  Eller bara vanliga pengar, som betalningar.  Min man varnade mig.  En sådan uppgift skulle förmodligen kosta mig flera procent, sa han.  Men erkänn att det hade varit kul, sa jag.  Han tror inte det.  Han tycker inte att det är underhållande.  Kanske har han mer förtroende för dem, de anställda, än jag har.

 Jag kommer inte att föreslå ett datum och tid när vi alla i Sverige kommer att göra som jag ville, säga till banken att vi kommer för att titta på våra pengar i några minuter, bara för att försäkra att de håller dem säkra för oss.

Föregående

Beverages / drycker

Nästa

Lite småprat/ some smalltalk

  1. Margareta

    Att handla ”på nätet” har blivit en vana. Iallafall för mig. Då ser man inga pengar, bara att summan krymper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén