nedtecknade minnen och berättelser

November

Sunday, the first Sunday in November. And the days have turn so short. Not that short as my relatives up north describes them, but short enough to make me surprised. I hardly have stepped out of my bed and the clock shows lunchtime. My brain is still set at that saving daylight time, but this is the wrong way to save daylight. I realised it when I tried to knit for a while and I wasn’t able to do so without a lit lamp behind my shoulder. Probably depending on that clouds which cover the sky today. We have been spoiled for month with sunny weather most days so we get confused when we get a cloudy day. After some minutes with the knitting I get uncomfortable to sit in middle of day with that shining lamp. The miser in me says please put the light off, the clock is only 2 o’clock. And it is all to early to use the lamp. 

Funny how we are thinking every minute what we use electricity for. It isn’t only the money, even if it also is an important part, but it is the threat we will become disconnected from the mains during winter if we don’t save. When and why will it happen? Is it like when we get the electricity deliveries interruptions in cottage? We get the information often some days forward. Or do we just realise it gets dark and we can’t finish our dinner? The souffle in oven went just as a pancake, flat. So many questions in my head, and I know I don’t get any answer if I express them. Only get some counter questions I can’t answer. 

It is the most desirable situations for our politicians, floating answers whatever gets requested.  I think I have become a bad politician. I hate to be without any answer when I get a question, a question I can’t “google” either. 

Funny the older I get the more lacks in my knowledge I discover. Is “google” a noun or a verb? Is the letter “Q” a vowel or consonant? Should it be preceded by a or an? When I do this small stories in here I feel how my brain gets its exercise. And I hope I offer your brain some exercise as well, either by the translation in your brain or the worries it give you about my mental conditions. 

What I write for the moment, I agree it is not much meaningful content. It is same as try to listen what many people sit and talk in their phone in buses nowadays, most of them without any company. They speak loudly so everyone in the bus can hear, but in some foreign language. I sat and listened and was a bit annoyed I didn’t understand a word of it yesterday. But it is comparable with my speech today.

We have spoken about a new device. I use my tablet at least 3-5 hours a day seems to became a bit worn out. The charging cord doesn’t work as wanted, and suddenly my keyboard went black. But we wait for the right time, when we both are in the right mood. We claim some attention by the salesmen and it isn’t smart to go there a weekend or end of the month when people have got their salaries. But every time I write or read I looking forward to a new devise. 

Här är svenskan

Söndag, första söndagen i november.  Och dagarna har blivit så korta.  Inte så korta som mina släktingar i norr beskriver dem, men korta nog för att göra mig förvånad.  Jag har knappt klivit ur sängen och klockan visar lunchtid.  Min hjärna är fortfarande inställd på att spara dagsljus, men det här är fel sätt att spara dagsljus.  Jag insåg det när jag försökte sticka en stund och jag inte kunde  göra det utan en tänd lampa bakom min axel.  Antagligen beroende på molnen som täcker himlen idag.  Vi har varit bortskämda i månader med soligt väder de flesta dagar så vi blir förvirrade när vi får en molnig dag.  Efter några minuter med stickningen blir jag obekväm att sitta mitt på dagen med den lysande lampan.  Snåljåpen i mig säger snälla släck lampan, klockan är bara 2.  Och det är för tidigt att använda lampan.

 Lustigt hur vi varje minut tänker på vad vi använder el till.  Det är inte bara pengarna, även om det också är en viktig del, utan det är hotet att vi kommer att kopplas bort från elnätet under vintern om vi inte sparar.  När och varför kommer det att hända?  Är det som när vi får elleveransavbrott i stugan?  Vi får informationen ofta några dagar i förväg?  Eller inser vi bara att det blir mörkt och att vi inte kan avsluta vår middag?  Sufflen i ugnen sjönk precis som en pannkaka, platt.  Så många frågor i mitt huvud, och jag vet att jag inte får något svar om jag uttalar dem.  Får bara några motfrågor som jag inte kan svara på.

 Det är de mest önskvärda situationerna för våra politiker, svävande svar vad som än frågas om.  Jag tror att jag hade blivit en urusel politiker.  Jag hatar att inte ha något svar när jag får en fråga, en fråga som jag inte kan ”googla” heller.

 Förunderligt, ju äldre jag blir desto mer brister i min kunskap upptäcker jag.  Är ”google” ett substantiv eller ett verb?  Är bokstaven ”Q” en vokal eller konsonant?  Ska det föregås av ”a” eller ”an” i engelskan?  När jag skriver de här små berättelserna känner jag hur min hjärna får sin träning.  Och jag hoppas att jag erbjuder din hjärna lite träning också, antingen genom översättningen du eventuellt gör eller den oro den ger dig om min mentala hälsa.

 Det jag skriver för stunden håller jag med om, det inte är så mycket meningsfullt innehåll.  Det är samma sak som att försöka lyssna på vad många sitter och pratar i telefon på bussarna nuförtiden, de flesta utan sällskap.  De talar högt så att alla i bussen kan höra, men på något främmande språk.  Jag satt och lyssnade och blev lite irriterad över att jag inte förstod ett ord av det igår.  Men det är förmodligen jämförbart med mitt snack idag.

 Vi har pratat om en ny ipad.  Jag använder min surfplatta minst 3-5 timmar om dagen och den verkar bli lite sliten.  Laddsladden fungerar inte som önskat, och plötsligt blir mitt tangentbord svart.  Men vi väntar på rätt tillfälle, när vi båda är på rätt humör.  Vi önskar viss uppmärksamhet och hjälp av säljarna och det är inte smart att åka dit en helg eller slutet av månaden när folk har fått sina löner.  Men varje gång jag skriver eller läser ser jag fram emot en ny padda.

Föregående

Market /Ryds marknad

Nästa

Celebrating dusk / Fira skymning

  1. Margareta

    Oj så mycket tankar som far runt. Jag har har inga kloka ord som kan hjälpa dina frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén