nedtecknade minnen och berättelser

Munskydd eller inte`

Ènglish after swedish today

Munskydden blir alltmer diskuterade i press och tidningar. Jag har hållit en mycket låg profil vad det gäller att använda denna skyddsutrustning. Men onekligen känns det som om man tar sin del av ansvaret då man iklär sig en dylik tingest som munskyddet är. Obekvämt. ”Tittorna” immar igen omedelbart om man inte placerar masken innanför glasögonen. I den sommarhetta vi haft sistlidna veckorna tycker jag att jag får andnöd bakom masken. Att lyfta på den för att få lite ”frisk luft” gör att man åsidosätter hela dess funktion. Ska man bära den ska det vara utan tjafs. På hela tiden! Det blir att inte gripas av klaustrofobiska tankar. Bara andas lugnt och sansat. 

Läste i tidningen idag hur en ung man fått böta 2500 danska kronor då han vägrat bära munskydd på stationen i Odense. Busskurer järnvägsstationer och färjeterminaler är de ställen det är obligatoriskt att bära munskydd i Danmark. Och de färjeterminaler som vi har här i Sverige, med trafik mellan våra länder får per automatik också denna obligatoriska regel gällande. Så danskarna har snott åt sig lite svensk territorium för att få nyttja sina lagar. Jag måste om jag står på ”Knutan” med intention att åka färja, allt vacker ta upp mitt munskydd och trä det över nosen. Visserligen har jag en fysisk biljett när jag ska med färjan, en gammaldags pappersbiljett som klipps på gammalt manér. Så då kan jag behålla munskyddet på hela vägen där det är obligatorium. 

Jag försökte igår att ställa in ett alternativt FaceID på mobilen, då jag måste öppna mobilen i samband med att jag kliver på bussen för att blippa min biljett. Men mobben sa bara ”hinder för ansiktet”, ”ta bort hindret”. Tur för mobben min att det faktiskt var ett hinder. Att det inte var en ful näsa eller ett munsår som inte är ovanligt att jag har. Munsår alltså, näsan är som vanligt. Jag misslyckades totalt med att få mobben att acceptera ett FaceID med munskydd på. 

Så jag blir tvungen att för ett ögonblick blotta mig då jag äntrar bussen. Kunde det inte duga med högra örsnibben som alternativ FaceID, eller hur det var man skulle ha med i passen för några år sedan. Jag tror myndigheterna fick ge sig, för det var integritetsintrång menade vissa. Undrar om FHM kan få mobiltillverkaren att göra justeringar så att de går att utöka möjligheterna. Gjorde faktiskt en uppdatering av mobben ikväll. Inte hunnit kolla om det kommit med som alternativ, att ha FaceID med munskydd. 

Jag misstänker att vi här i Sverige, strax också rekommenderas i dessa situationer där vi köar och trängs lite, att bära munskydd. Enligt maken så har vi redan dessa rekommendationer, jag är inte säker om det är så. Och i vilket fall som helst ber de oss att inte att inte låta glömma de andra viktiga sakerna, hålla avstånd och tvätta sig ofta. 

Då vi var ut förra lördagen och åkte buss, använde vi munskydd. Jag har hela tiden misstänkt att bärandet av skydd av detta slag invaggar oss i en falsk trygghetskänsla. Det känns lite som en trygg bubbla att bära dem.  Och då man traskat runt med dem i drygt en halvtimme kändes det onekligen lite ”naket” då man tog dem av. Så de ger en falsk trygghet, jag är övertygad.  

 

Here the English

Masks are increasingly discussed in the press and newspapers.  I have kept a very low profile when it comes to using this protective equipment.  But undeniably it feels as if you take your share of the responsibility when you put on such a thing as the mask is.  Inconvenient.  The glassen mist again immediately if you do not place the mask inside the glasses.  In the summer heat we have had in recent weeks, I think I get shortness of breath behind the mask.  Lifting it to get some ”fresh air” means that you override its entire function.  If you want to wear it, it should be without fuss.  At all times!  It will not be gripped by claustrophobic thoughts.  Just breathe calmly.

 Read in the newspaper today how a young man was fined 2,500 Danish kroner when he refused to wear a mask at the station in Odense.  Bus shelters, railway stations and ferry terminals are the places where it is mandatory to wear a mask in Denmark.  And the ferry terminals that we have here in Sweden, with traffic between our countries, automatically have this mandatory rule also apply.  So the Danes have snatched some Swedish territory to use their laws.  If I stand on ”Knutan(swedish ferrystation)” with the intention of going by ferry, I have to pick up my mask and thread it over my nose.  Admittedly, I have a physical ticket when I go by ferry, an old-fashioned paper ticket that is cut in the old fashioned way.  So then I can keep the mouth guard all the way where it is mandatory.

 Yesterday I tried to set up an alternative FaceID on the mobile, as I have to open the mobile when I enter the bus to validate my ticket.  But the phone only said ”obstacle for the face”, ”remove the obstacle”.  Lucky for my phone that it was actually an obstacle.  That it was not an ugly nose or a cold sore that is not unusual that I have.  Cold sores, the nose is as usual.  I totally failed to get the phone to accept a FaceID with a mask on.

 So I have to expose myself for a moment when I enter the bus.  Could it not be enough with the right earlobe as an alternative FaceID, or how it was to be included in the passport a few years ago.  I think the authorities had to give up, because it was an invasion of privacy, some said.  Wondering if FHM can get the mobile manufacturer to make adjustments so that they can expand the possibilities.  Actually did an update on the phone tonight.  Didn’t have time to check if it came as an alternative, to have FaceID with mask.

 I suspect that we here in Sweden, soon also recommended in these situations where we queue and are a little crowded, to wear masks.  According to my husband, we already have these recommendations, I’m not sure if that is the case.  And in any case, they ask us not to let the other important things be forgotten, to keep our distance and to wash ourselves often.

 When we went out last Saturday and took the bus, we used masks.  I have always suspected that wearing this kind of protection lulls us into a false sense of security.  It feels a bit like a safe bubble to carry them.  And when you trudged around with them for just over half an hour, it undeniably felt a bit ”naked” when you took them off.  So they give a false sense of security, I’m convinced.

Föregående

Three weeks by now / Tre veckor nu

Nästa

Was it an unconscious conscious choice? /Var det ett omedvetet medvetet val?

  1. Margareta

    Av med masken om du ska äta ombord. Det blir dyrt, för du ska ta på en ny mask sedan.
    Tror jag stannar hemma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén